Bin aydan hayırlı gece: Kadir Gecesi
ImageMuhakkak ki Biz onu (Kur’ân’ı) Kadir gecesinde indirdik

Sözlerin en doğrusu Yüce Allah’ın beyânı ile; içinde “bin aydan daha hayırlı bir gece”yi barındıran Ramazân-i Şerîf ayi, duâların kabul olunduğu, afv talep edenlerin bağışlandığı, yapılan amel ve ibâdetlerin sevâp ve karşılığının en az yetmiş kat olarak verildiği, zamanlarin incisi, aylarin sultânı ve kandilidir.

Kur’ân-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı mübârek Ramazân-i Şerîf ayı ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin fazîleti hakkinda insanlar tarafından ne söylense, yine de onun fazîleti söylenilenlerin üzerinde olup, insan idrâk ve izâhı ile anlaşılamaz ve anlatılamaz.

Kâinâtın hâlıkı ve yegâne mâliki olan Yüce Allah buyuruyor ki;

“Muhakkak ki Biz onu (Kur’ân’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sana ne bildirdi? (Rabbin bildirmezse, Sen Kadir Gecesini nmerden ve nasıl bileceksin? Bilemezsin. Ben sana bildiriyorum)

Kadir Gecesi, bin aydan daha hayirlidir.

O gece melekler ve Rûh (Cebrâîl), Rablerinin izni ile (o sene takdir edilen) herbir iş için peyderpey (yeryüzüne) inerler. O gece tâ fecrin doğuşuna (tan yeri ağarincaya) kadar bir selâm (ve selâmettir.)” (Kadir Sûresi, âyet:1-5)

“Kadr” lafzı; şeref, takdir ve darlik mânâlarina gelmekle birlikte, asil mânâsi darlik olup, o mübârek gecede ümmet-i Muhammed’e istiğfâr etmek üzere çok sayıda meleğin inmesiyle yeryüzü daraldiği için bu adın verildiği rivâyet edilmektedir.

İbni Abbas (r.a)’ın rivâyet ettiği bir Hadis-i Şerif bu hususun delilidir ve Allah’ın Rasûlü (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır.

“Kadir Gecesi olduğu zaman Cenâb-i Hakk Cebrâil (a.s.)’a yeryüzüne inmesini emreder.

Cebrâil (a.s.) Sidre-i Müntehâ’da bulunan yetmiş bin melek ile beraber yeryüzüne iner.

Cebrâîl (a.s.)’ın emri altında yeryüzüne inen Melekler, Mescid-i Haram’da, Mescid-i Nebî’de, Beyt-i Makdis’te ve Tûr-i Sînâ’da nur halkalari halinde toplanirlar.

Cebrâil (a.s.) bir ara, Ka’be-i Muazzama’nin üzerine yeşil kanatlarini açar. Bundan sonra melekler yeryüzüne dağilirlar.

Namaz kilarken veyâ zikir yaparken bulduklari her mü’minin yanina gelerek ona selâm verip, duâlarina âmîn derler.

Ümmet-i Muhammed’in tamâmi için Cenâb-i Hakk’tan mağfiret talebinde bulunur ve onlar için fecir doğuncaya kadar istiğfâr ederler.”

ÜMMET-İ MUHAMMED’E BİN AY’DAN DAHA HAYIRLI BİR GECENİN VERİLMESİNİN HİKMETİ

İmâm Mâlik rahimahullah’ın Muvatta’da bildirdiğiner göre şu rivâyet kendine ulaşmıştır:

“Rasûlüllah (aleyhissalâtu vesselâm)’e ümmetinin ömrü gösterilmiş. Önceki ümmetlerin ömrüne nisbetle ümmet-i Muhammed’in ömürlerinin kısa olduğu için, amelde onların uzun ömürde işlediklerine yetişemezler de sevapları az olur diye üzülmüş. Bunun üzerine Cenâb-ı Hakk, Kadir Sûre-i Celîlesini inzâl buyurarak Habîbini tesellî buyurmuş, ümmeti Muhammed’e bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’ni verdiğini bildirmiştir..”

Kadir Sûre-i Celîlesinin meâli âlisi:

“Muhakkak ki Biz onu (Kur’ân’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sana ne bildirdi? (Rabbin bildirmezse, Sen Kadir Gecesini nasıl bileceksin? Bilk i;) Kadir Gecesi, bin aydan daha hayirlidir.

O gece Melekler ve Rûh (Cebrâîl), Rablerinin izni ile (o sene takdir edilen) herbir iş için bölük bölük (yeryüzüne) inerler.

O gece tâ fecrin doğuşuna (tan yeri ağarincaya) kadar bir selâm (ve selâmettir.)” (Muvatta, İ’tikaf 15, (1, 321).

CENÂB-I HAKK KADİR GECESİNİ GİZLMEMİŞTİR

Cenâb-ı Hakk, Kadir Gecesini bir çok hikmete bağlı olarak Ramazan-ı Şerif’in içinde gizlemiştir.

Cenâb-ı Hakk, Kadir Gecesi’ni gizlediği gibi, başka bazı kıymetli şeyleri de birçok hikmetler için gizlemiştir:

Hikmet ehli İslâm âlimlerinin tesbitlerine göre; her şeyi hakkıyla bilen hikmet sâhibi Yüce Allah (c.c.)

Kullarının bütün ibâdet ve tâatlere rağbet etmesi için rızâsını ibâdet ve tâatlarda;

Büyük-küçük günahlardan kaçınmaları için gadabını günahlarda;

Bütün isimlerine ta’zîm edilmesi için İsm-i A’zam’ı Kur’ân-ı Kerîm’de;

Bütün Namazların muhâfazası için salât-ı vüstâ’nın hangi namaz olduğunu,

Günün tamamında duâ edilmesi için Cuma günündeki icâbet saatini (duânın kabul edilen vaktini);

Hiç kimseyi hor ve hâkir görmemek için dostları’nı,velî kullarını;

Ramazan-ı Şerif’in her gecesini ibâdet ve tâatla ihyâ edip daha çok sevap kazansınlar diye de Kadir Gecesi’ni gizlemiştir.

KADİR GECESİNİN BAZI ALÂMETLERİ:

Cenâb-ı Hakk, bir çok hikmete bağlı olarak bazı kıymetli şeyleri gizlediği gibi, Kadir Gecesini de Ramazan-ı Şerif’in içinde gizlemiştir.

Bununla beraber, rahmet ve merhamet Peygamberi Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) eshab ve ümmetine Kadir Gecesi’nin bâzı alâmetlerini bildirmiş ve:

“O gece gökyüzü parlak ve bulutsuz olur.

Hava ne soğuktur ne de sıcak, latîf (hoş) olur.

O gecenin sabahında güneş ziyâsız (solgun) olarak doğar.” buyurmuştur.

KADİR GECESİ HANGİ GECE’DİR?

Günenilir kaynaklardan; Buhârî, Fadlu Leyletü’l-Kadr 3, İ’tikâf 1,14; Müslim, İ’tikaf 5, (1172); Muvatta, İ’tikaf 7, (1, 316); Tirmizî, Savm 71, (790); Nesâî, Mesâcid 18, (2, 44); Ebû Dâvud, Sıyâm 77, (2462, 2464); İbni Mâce, Sıyâm 59; (1771) de, Mü’minlerin annesi Aişe-i Sıddîka (radıyAllahu anhâ)’dan rivâyet edildiğine göre; “Kadir Gecesi Ramazan-i Şerif’in son on günü içerisindedir”.

Aişe-i Sıddîka (radıyAllahu anhâ) vâlidemiz anlatıyor:

Rasûlullah (sallAllahü aleyhi vesellem efendimiz) vefât edinceye kadar, Ramazan-ı Şerif’in son on gününde i’tikafa girer ve buyururlardı ki: “Kadir Gecesini Ramazan’ın son on gününde arayın”.

Ebu Saîd’inil Hudrî (radıyallahu anh) anlatıyor:

“Biz Rasûlüllah (sallAllahü aleyhi vesellem efendimiz)’le birlikte Ramazan-ı Şerif’in orta on gününde i’tikafa girdik, yirminci günün sabahı olunca eşyalarımızı (evlerimize) taşıdık. Aynı gün, Rasûlüllah (sallAllahü aleyhi vesellem efendimiz) bir hutbe îrad etti ve şöyle buyurdu:

“İ’tikafa girmiş olanlar, i’tikaf mahallerine geri dönsünler. Zira bu gece bana Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğu bildirilip gösterilmişti, ancak sonra unutturuldu.

Siz, onu (Kadir Gecesini) son on’da ve tek gecelerde arayın. Ayrıca bu gece kendimi su ve çamur içinde secde eder gördüm.” buyurdu.

Bundan sonrasını, râvî, Ebu Saîd’inil Hudrî (radıyAllahu anh) şöyle anlatıyor:

Rasûlullah (sallAllahü aleyhi vesellem efendimiz) i’tikaf mahalline dönünce, o günün sonuna doğru hava birden bozdu. Mescid-i Nebevî o sıralarda (üzeri dallarla örtülmüş) çardak şeklindeydi.

Rasûlüllah (sallAllahü aleyhi vesellem efendimiz)’in burnu ve burun yumuşağı üzerinde su ve çamur bulaşığını gördüm. Bu gece, Ramazan-ı Şerif’in 21. gecesi idi.”…

(Buhârî, Fadlu Leylet-ül-Kadr 2, 3, İ’tikaf 1, 9, 13; Müslim, Sıyâm 213, )

İbn-i Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:

“Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a Kadir Gecesi (Ramazan’ın neresinde?) diye sorulmuştu.

“O (sallAllahü aleyhi vesellem), Ramazan’ın tamamında!” diye cevap verdi.”

(Ebu Dâvud, Salât, 324, ( 1387).

Yine; İbni Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: Rasûlüllah (sallAllahü aleyhi vesellem)’in ashabından bazılarına (radıyAllahu anhüm), rü’yâlarında, Kadir Gecesinin Ramazan’ın son yedisinde olduğu gösterilmişti. Rü’yâları kendisine anlatılınca Efendimiz (s.a.v.): “Görüyorum ki, rü’yânız son yedi’ye tetâbuk etmektedir. Öyleyse, Kadir Gecesini aramak isteyen son yedi’de arasın.” buyurdu.

(Buhârî, Teheccüd 21, Leyletü’l-Kadr 2; Müslim, Sıyâm 205, (1165); Muvatta, İ’tikâf 14, (1, 321)

Zirr İbni Hubeyş (r.a.) anlatıyor:

“Ubey İbni Ka’b (radıyAllahu anh)’a dedim ki, “kardeşin İbni Mes’ud (radıyAllahu anh): “Bütün sene geceleri kalkan kimse Kadir Gecesine tesâdüf edebilir diyormuş (ne dersiniz?).

” Bana şu cevabı verdi: “Kendisinden başka İlâh olmayan Zat-ı Zülcelâl’e yemin olsun ki, Kadir Kecesi Ramazan ayındadır. Ve o gece, Rasûlüllah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın bize kalkmamızı emrettiği gecedir, o da yirmi yedinci gecedir.

Bunu o (İbni Mes’ud radıyAllahu anh): pekâla biliyor. Dedikten sonra; Kadir Gecesi’nin emâresi, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınsız olarak doğmasıdır.” dedi. (Müslim, Müsâfırîn 179. (762).

KADİR GECESİNİ İHYÂ ETMEK:

Buhârî ve Müslim’in ittifakla kaydeddikleri bir Hadis-i Şeriflerinde Rasûlüllah (s.a.v.) Efendimiz:

“Kim faziletine inanarak ve mükâfâtını sadece Allah’tan ümid ederek Kadir Gecesini ihyâ eder (geceyi ibâdetle geçirir) se geçmiş günahları bağışlanır.”

Sünen-i İbn-i Mâce’nin kaydettiği bir başka Hadis-i Şeriflerinde; “Muhakkak bu Ramazan ayı size ulaştı. Bu ayda bin aydan hayırlı bir gece (Kadir Gecesi) vardır. O geceden mahrum kılınan kimse, bütün hayırlardan mahrum kılınmıştır.” buyurmuşlardır.

Hazreti Aişe (radıyAllâhu anhâ) anlatıyor:

“Ey Allah’ın Rasûlü dedim, şâyet Kadir Gecesine tevâfuk edersem nasıl duâ edeyim?”

Şu duâyı okumamı tavsiye buyurdu:

“Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu’l-afve fa’fu anni”.

Yâ Âişe; (Allahım! Sen affeedicisin, affı seversin, beni de affet.” diye “duâ et, bu duâyı çok oku” buyurdu. (Buharî Terâvih 1, Müslim, Müsâfirîn174,Ebû Dâvud, Salât 318, Tirmizî, Savm 83,Nesâî, Siyâm 39, Muvatta, Salât fi Ramazan 2, Tirmizi, Da’avât 89)

KADİR GECESİNİ İHYÂ İÇİN KILINMASI TAVSİYE EDİLEN NAMAZ:

Allah dostları, (Allah onlardan râzı olsun) bu gece Allah rızası için dört rek’atlik bir Kadir Gecesi namazı kılınmasını tavsiye etmişler;

1’inci rek’atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü…,

2’nci rek’atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı şerîf,

3’üncü rek’atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü…,

4’üncü rek’atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı şerîf okunur.

Namazdan sonra:

1 defa, “Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd.”

100 “Elem neşrah leke…” sûresi,

100 “İnnâ enzelnâhü…” sûresi,

100 defa da Resûlullâh Efendimiz’in Hazreti Âişe (r.a.) vâlidemize öğrettiği: “Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbü’l-afve fâ’fü annî” duâsı okunur ve duâ edilir.

Mümkünse, bir de tesbih namazı kılınmalıdır.” tavsiyesinde bulunmuşlardır…

Rahmet, mağfiret ve keremi sınırsız olan Yüce Rabbimiz bizleri ve bütün inananlari, aylarin sultani Ramazan-i Şerif’in ve bin aydan daha hayirli olan Kadir Gecesi’nin rahmet, mağfiret ve feyzinden bol bol istifade ettirdiği, meleklerine istiğfar ettirdiği, rizâsina uygun kulluk vazifelerine muvaffak kilarak afvi Ilâhisine mazhar kildiği kullarindan eylesin.

Gün ve gönülleriniz mesrûr, Kadir Geceniz mübârek olsun.

Bin aydan hayırlı gece: Kadir Gecesi  
 
İsim
Email