Bin aydan daha hayırlı bir gece: Kadir Gecesi
ImageAklı selim sâhipleri Kabul ederler ki, her şeyin bir hulâsası ve özü vardır. Senenin özü de Ramazân-ı Şerîf ayıdır.

O, zamanların incisi, ayların kandilidir. O öyle bir aydır ki, kendisinde amellerin sevabı kat kat verilir. Duâlar kabul edilir. Af talep edenler bağışlanır.

Ramazân-ı şerîf’in fazîleti hakkında ne söylense, yine de onun fazîleti söylenilenlerin üzerindedir.

Cenâb-ı Hak (c.c.) her gecesini ibâdet ile geçirsinler diye bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’ni, mübârek Ramazan ayının içinde gizlemiştir.
Kadir; şeref, takdir ve darlık mânâlarına gelir. “Bu geceye büyük ve şerefli olduğu için bu isim verilmiştir” denilmiştir.

Sûre-i celîlede geçen «kadr» kelimesinin asıl mânâsı darlık olup, sayısını ancak Allah’ın bildiği kadar çok meleklerin inmesiyle yeryüzü daraldığı için bu isim verilmiştir.

Rasûlüllah (s.a.v.)’in vâris-i hakîkisi olan Allah dostu büyük âlimlerin ifadelerine göre; Meleklerin büyük bir kısmı çok arzu etmelerine rağmen, âlem-i emri göremez ve seyredemez.

Ancak Leyle-i Kadir’de ve benzeri mübârek gecelerde, letâifini füyûzât-ı İlâhiyye ile nurlandıran hakiki mü’minlerin kalbinden, Hazret-i Mevlâ’nın zâtının, sıfâtının, esmâsının ve ef’âlinin envârını seyretmek için yeryüzüne inerler.

Cenâb-ı Hak, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e, daha önceki ümmetlerin ömürlerinin uzunluğundan, amellerinin çokluğundan, özellikle İsrailoğullarından dört kişinin göz açıp yumuıncaya kadar bir zaman dahi Allah’a âsi olmadan seksen sene ibadet ettiklerini haber vermişti.

Rasûlullâh (s.a.v.) bu durumu ashâbına haber verince ashâb bundan dolayı hayret etmişler, Rasûlüllah (s.a.v.) de, ümmetinin kısacık ömürlerinde, bu amelleri yapmaya imkân bulamayacakları için üzülmüşlerdi.

Bunun üzerine, Cenâb-ı Hak (c.c.) Cebrâil (a.s.)’ı göndererek, ümmeti Muhammede Kadir Gecesini verdiğini, o bir geceyi ibadetle geçirmenin bin ay’ı ibadetle geçirmekten daha hayırlı olduğunu bildirerek Habîbini teselli buyurdu. Cebrâil (a.s.) geldi ve: “Yâ Muhammed! Sen ve ashâbın, bu zâtların göz açıp yumuncaya kadar kısa bir vakitte bile Allâh’a isyan etmeden seksen sene ibâdet etmelerine hayret ettiniz. Allâhü Teâlâ sana bundan hayırlısını indirdi.” dedi ve “İnnâ enzelnâhü fî leyleti’l-kadr…(Biz, onu Kadir Gecesi’nde indirdik.)” meâlindeki ayet-i kerîme ile başlayan Kadr Sûresi’ni sonuna kadar okudu. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v) de, ashâbı da çok sevindiler.

Öyleki, Ashâb-ı Kirâm, Allâhü Teâlâ’nın Kadir Gecesi hakkında “Bin aydan hayırlıdır.” meâlindeki âyet-i kerîmesine sevindikleri kadar hiçbir şeye sevinmemişlerdir.

KADİR SÛRE-İ CELÎLESİNİN KISACA MEÂLİ:
Cenâb-ı Hak, Kadir Sûre-i Celîlesinde: “Muhakkak ki Biz onu (Kur’ân-ı) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sana ne bildirdi? Kadir Gecesi, bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Rûh (Cebrâil), Rablerinin izni ile (o sene takdir) edilen her bir iş için peyder pey yeryüzüne inerler. O gece tâ fecrin doğuşuna kadar selâm ve (selâmet) dir.” buyurur.

KADİR GECESİNİ İHYÂ ETMEK:
Buhârî ve Müslim’in ittifakla kaydeddikleri bir hadis-i şeriflerinde Rasûlüllah (s.a.v.) Efendimiz
“Kim faziletine inanarak ve mükâfâtını sadece Allah’tan ümid ederek Kadir Gecesini ihyâ eder (geceyi ibadetle geçirir) se geçmiş günahları bağışlanır.” Sünen-i İbn-i Mâce’nin kaydettiği bir başka hadis-i şeriflerinde; “Muhakkak bu Ramazan ayı size ulaştı. Bu ayda bin aydan hayırlı bir gece (Kadir Gecesi) vardır. O geceden mahrum kılınan kimse, bütün hayırlardan mahrum kılınmıştır.” buyurmuşlardır.

Hazreti Âişe Vâlidemiz (r.anhâ) “Yâ Resûlallâh! Kadir Gecesinin hangi gece olduğunu bilirsem nasıl duâ edeyim? Haber verir misiniz?” dedim. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbü’l-afve fa’fu annî” Allahım muhakkak Sen sonsuz kerem sâhibisin, affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet” diye dua et.” buyurdular.

KADİR GECESİNDE KILINMASI TAVSİYE EDİLEN NAMAZ: Allah dostları, (Allah onlardan râzı olsun) bu gece Allah rızası için dört rek’atlik bir Kadir Gecesi namazı kılınmasını tavsiye etmişler;
1’inci rek’atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü…,
2’nci rek’atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı şerîf,
3’üncü rek’atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü…,
4’üncü rek’atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı şerîf okunur.
Namazdan sonra:
1 defa, “Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd.”
100 “Elem neşrah leke…” sûresi,
100 “İnnâ enzelnâhü…” sûresi,
100 defa da Resûlullâh Efendimiz’in Hz. Âişe vâlidemize öğrettiği “Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbü’l-afve fâ’fü annî” duâsı okunur ve duâ edilir. Mümkünse, bir de tesbih namazı kılınmalıdır.” demişlerdir.

KADİR GECESİNDE YERYÜZÜNE İNEN MELEKLER ÜMMETİ MUHAMMEDİN BAĞIŞLANMASI İÇİN SABAHA KADAR CENÂB-I HAKKA DUÂ EDERLER
Ibn-i Abbas (r.a.) anlatıyor.
Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular: “Kadir Gecesi olduğu zaman Cenâb-ı Hak Cebrâil (a.s.)’a yeryüzüne inmesini emreder. Cebrâil (a.s.) Sidre-i Müntehâ’da bulunan yetmiş bin melek ile beraber yeryüzüne iner. Yeryüzüne inen bu melekler, Mescid-i Haram’da, Mescid-i Nebî’de, Beyt-i Makdis’te ve Tûr-i Sînâ’da nur halkaları halinde toplanırlar.
Cebrâil (a.s.) bir ara Ka’be-i Muazzama’nın üzerine yeşil kanatlarını açar. Bundan sonra melekler yeryüzüne dağılırlar. Namaz kılarken veyâ zikir yaparken buldukları her mü’minin yanına gelerek ona selâm verip, duâlarına âmîn derler. Ümmet-i Muhammed’in tamâmı için Cenâb-ı Hakk’tan mağfiret talebinde bulunur ve onlar için fecir doğuncaya kadar istiğfâr ederler.”

CENÂB-I HAK KADİR GECESİNİ GİZLMEMİŞTİR! Cenâb-ı Hak, Kadir Gecesi’ni gizlediği gibi, bazı kıymetli şeyleri birçok hikmetler için gizlemiştir:
Kullarının bütün ibâdet ve tâatlere rağbet etmesi için rızâsını ibâdet ve tâatlarda;
Büyük-küçük günahlardan kaçınmaları için gadabını günahlarda; Bütün isimlerine ta’zîm edilmesi için İsm-i A’zam’ı Kur’ân-ı Kerîm’de; Bütün namazların muhâfazası için salât-ı vüstânın hangi namaz olduğunu, Günün tamamında duâ edilmesi için Cuma günündeki icâbet saatini (duânın kabul edilen vaktini);
Hiç kimseyi hor ve hâkir görmemek için velî kullarını; Ramazan-ı Şerif’in her gecesini ibâdet ve tâatla ihyâ edip daha çok sevap kazansınlar diye de Kadir Gecesi’ni gizlemiştir.

KADİR GECESİNİN BAZI ALÂMETLERİ: Biraz önce kaydettiğimiz gibi; Cenâb-ı Hak, Kadir Gecesi’ni gizlediği gibi, bazı kıymetli şeyleri birçok hikmetler için gizlemiştir: Bununla beraber Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) Kadir Gecesi’nin bâzı alâmetlerini bildirmiştir:
O gece gökyüzü parlak ve bulutsuz olur. Hava ne soğuktur ne de sıcak, latîf (hoş) olur. O gecenin sabahında güneş ziyâsız (solgun) olarak doğar. KADİR GECESİNİ BULANLAR NASIL BULMUŞ? İmâm-ı Şa’rânî Hazretleri, Kadir Gecesi’nin kaçıncı gece olduğunu, Ramazân-ı Şerîf’in giriş günlerine göre şöyle tesbit etmiştir:
• Pazar günü girerse, 28’i 29’a bağlayan gece.
• Pazartesi günü girerse, 20’yi 21’e bağlayan gece.
• Salı günü girerse, 26’yı 27’ye bağlayan gece.
• Çarşamba günü girerse, 18’i 19’a bağlayan gece.
• Perşembe günü girerse, 24’ü 25’e bağlayan gece.
• Cuma günü girerse, 16’yı 17’ye bağlayan gece.
• Cumartesi günü girerse, 22’yi 23’e bağlayan gece.
İmâm-ı Şa’rânî Hazretleri 30 sene Kadir Gecesi’yle bu usûle göre müşerref olmuşlardır.

Birçok evliya bu usûlle Kadir Gecesi’ni bulmuşlardır.
Kadir Gecesi’nin bu ay içerisinde hangi gece olduğunun gizlenmesi, mü’minlerin her geceyi Kadir Gecesi bilip, her gece çokça ibâdet etmeleri içindir. Kadir Gecesi’nde hava berrâk ve güzel olur. O gece her şey Allâh’a secde eder. Denizlerin suyu bir an için tatlılaşır. Mü’minler afv-ı ilâhî ve mağfiret-i sübhânîye mazhar olurlar.

Netîce olarak Ramazân-ı Şerîf hangi gün girerse girsin, bu hesaba göre Kadir Gecesi, Cumartesiyi Pazara bağlayan geceye isabet etmektedir. Ramazân-ı Şerîf’in ikinci yarısında iki adet Cumartesi vardır. Bunlardan gecesi tek sayıya isabet eden, Kadir Gecesi’dir.

İnşâAllah, bu sene 4 Ağustos 2012 Cumartesi’yi Pazar’a, bağlayan gece, (Ramazan-ı Şerif’in 16’yı 17’ye bağlayan bağlayan gecesi) gerçek KADİR GECESİ, 14 Ağustos 2012, 26 Ramazan 1433 Salı akşamı da resmi Kadir Gecesidir diye inanıyoruz. Rahmet, mağfiret ve keremi sınırsız olan Yüce Rabbimiz bizleri ve bütün inananları, ayların sultanı Ramazan-ı şerif’in ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinin rahmet, mağfiret ve feyzinden bol bol istifade ettirdiği, meleklerine istiğfar ettirdiği, rızâsına uygun kulluk vazifelerine muvaffak kılarak afvı Ilâhisine mazhar kıldığı kullarından eylesin. Gün ve gönülleriniz mesrûr, Kadir Geceniz mübârek olsun.

Bin aydan daha hayırlı bir gece: Kadir Gecesi  
 
İsim
Email