A.B.D. Yeni Ankara Büyükelçi'sine Ba?ar?lar
ImageAmerika Müslümanlar Birliği İdare Heyeti üyeleri A.B.D. yeni Ankara Büyükelçisi Ricciardone için verilen resepsiyona katıldılar

Amerika Müslümanlar Birli?i Ba?kan? Fatih Demirci ve ?dare Heyeti üyeleri Amerika Birle?ik Devletleri'nin yeni Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone onuruna Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun ATAA ve TAA ile ortakla?a tertip etti?i resepsiyona kat?larak Büyükelçi'ye yeni görevinde ba?ar? dilediler.

TADF Ba?kan? Kaya Bozepe'nin davetiyle resepsiyona kat?lan ?dare Heyeti üyelerimiz Büyükelçi Ricciardone ve T.C. Washington Büyükelçisi Nam?k Tan ile bir müddet sohbet ederek her iki Büyükelçiye birer hediye verip hat?ra foto?raf? çektirdiler.

Daha önce Türkiye'de muhtelif zamanlarda yakla??k 7-8 y?l görev yapan, e?i de Bilkent üniversitesinde ö?retim üyeli?i yapm?? olan Büyükelçi Ricciardone, zaman zaman Türkçe yapt??? sohbetinde Türkiye'ye atanmas?ndan duydu?u memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi Namik Tan bu gecenin A.B.D.'deki üç çati organizasyonu biraraya getirmesi açisindan önemli oldu[unu vurguladi ve bu i?birli?inin devam?n? diledi. Büyükelçi Ricciardone'nin atanmas?n?n yeni y?ldaki ilk dile?i oldu?unu belirten Büyükelçi Tan, bu dile?inin gerçekle?mesinden dolay? mutlu oldu?unu söyleyerek yeni Büyükelçi ve e?ine ba?ar?lar diledi.Resimler Icin Tiklayiniz

<b>A.B.D. Yeni Ankara Büyükelçi'sine Ba?ar?lar</b>  
 
İsim
Email