AMERİKA  MÜSLÜMANLAR  BİRLİĞİ 

AMERİKA MÜSLÜMANLAR BİRLİĞİ 

Amerika Müslümanlar Birliği’nin nasıl bir kuruluş olduğunu, gâye ve hizmet hedeflerinin neler olduğunu   anlatmak için, Birlik tüzüğünün 1, 2 ve 3.  maddelerine bakmanın yeterli olacağı kanaatindeyiz. 

MADDE : 1 BİRLİĞİN İSMİ, MERKEZİ  VE ADRESİ
a) Birliğin İsmi:
Amerika Müslümanlar Birliği New York Inc.’dir.
b) Birliğin Merkezi:
New York, Brooklyn’dir.
c) Birliğin Adresi:
5911 8th Avenue, Brooklyn, N.Y. 11220

MADDE : 2 BİRLİĞİN KURULUŞ TARİHİ VE VASIFLARI
a) Kuruluş Tarihi:
Bu Birlik, “Dînî Kuruluşlar Kanunu”nun 2. maddesine göre, New York Eyaleti “Kings County Yüksek Mahkemesi”nin 23 Mayıs 1980 tarih ve 11804 sayılı kararı ile kurulmuştur.
b) Vasfı :
Bu Birlik; kâr gayesi gütmeyen umumî menfaatlere hâdim, Birleşik Amerika’da “Sünnî Müslümanlar”ca kurulmuş olan en büyük dînî bir organizasyon olup, şâkûlî bir statüye sahiptir.
Bu Birlik; dil, ırk ve renk farkı gözetmeksizin, İslâm Dinine mensup olan bütün Müslümanlara hizmet etmek için kurulmuştur.

GÂYE VE HEDEFLER
Bu Birliğin gâyesi; Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan müslüman halkın Dînî ve manevî ihtiyaçlarını karşılamak,
İslâmı öğretmek, İslâm kültürünü yaymak ve yaşatmak, Müslüman çocuklara ve gençlere Din eğitimi sağlamak, yetişkinlere Dînî bilgiler vermek, tavsiyelerde bulunmak, Dînî sorulara cevaplar vermek, onları maddeten ve mânen desteklemek,
Bütün dînî ibadetleri yönetmek, dînî günler ve bayramlardaki merâsimleri düzenlemek, nikâh ve cenaze merâsimlerini yönetmek, Müslüman mezarlıklarını tesis ve temin etmek, Müslüman cenazeleri gasil ve techiz etmek, yurt içinde ve yurt dışındaki mezarlıklarına nakletmek.
Gâyenin tahakkuku için; câmi, mescid gibi ibâdet yerlerini, okul, talebe yurdu, talebe kampı ve diğer lüzum edecek binaları satın almak, inşâ ettirmek veya kiralamak, sahip olduğu gayri menkullerini korumak ve İslâm kültürünü yaşatmak için vakıflar kurmak,
İslâm kültürünü öğretmek için; okullar ve kurslar açmak, resmî okullarda okuyan Müslüman öğrencilere Din dersleri vermek için resmî okul idârecileri ile işbirliği yapmak, vaazlar, konferanslar ve çıkarmak, seminerler düzenlemek, gazete, mecmua ve bültenler televizyon ve radyolar kiralamak,
Gerek A.B.D.’nin dahilinde ve gerekse haricindeki demokratik ülkelerde bulunan aynı gâyeyi güden dernek, câmi, vakıf ve federasyonlarla işbirliği yapmak, bunlara üye olmak ve bunları üye yapmak, yardım etmek, yardım almak, buralarda Şube ve temsilcilikler açmak.

 

 
 
İsim
Email